Regulamin

Regulamin udziału w warsztatach „Jak promować swoje usługi i zdobywać klientów w Internecie”

 

 1. Uczestnik warsztatów „Jak promować swoje usługi i zdobywać klientów w Internecie” jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do udziału w warsztatach i stosowania się do jego postanowień.

 

 1. Warunkiem zgłoszenia się na warsztaty jest wysłanie formularza zgłoszeniowego. O potwierdzeniu rejestracji na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uiszczenie opłaty za udział najpóźniej na 5 (pięć) dni przed rozpoczęciem warsztatów.

 

 1. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie wynosi 75 pln + 23% VAT (jeżeli płatność zostanie wykonana do 31 sierpnia) i 100 pln + 23% VAT (jeżeli płatność zostanie wykonana w terminie od 1 do 16 września).

 

 1. Rezygnacji bezkosztowej z uczestnictwa w warsztatach można dokonać do 5 (pięciu) dni przed rozpoczęciem warsztatów. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po wskazanym terminie uczestnik ponosi 50% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie elektronicznej na adres: kontakt[at]dagatlumaczy.pl.

 

 1. Za datę rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach przyjmuje się datę wysłania wiadomości na wskazany wyżej adres.

 

 1. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia udziału w warsztatach i wysłana na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

 

 1. Po zrealizowanych warsztatach zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przekazana osobiście uczestnikowi warsztatów lub wysłana na wskazany adres e-mail.

 

 1. Wpłaty za udział w warsztatach należy dokonać na konto „Androot” Piotr Andryszczak, ul. Markowskiego 8-59, 31-881 Kraków, NIP: 9451983587, nr konta: 23 1140 2004 0000 3002 5159 4960, po otrzymaniu potwierdzenia udziału w warsztatach. W tytule przelewu prosimy wpisać “Warsztaty PL-RU”.

 

 1. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika, nie później jednak niż 5 dni przed terminem szkolenia.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem warsztatów, z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

 1. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

 

 1. Zasady składania reklamacji:
  a) reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy kontakt[at]dagatlumaczy.pl, w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia,
  b) reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania,
  c) reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej, powód reklamacji i uzasadnienie,
  d) powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora warsztatów.

 

 1. Administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest „Androot” Piotr Andryszczak, ul. Markowskiego 8-59, 31-881 Kraków, NIP: 9451983587. Dane uczestnika warsztatów będą wykorzystane wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia. Uczestnikowi warsztatów przysługują następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
  b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
  c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
  d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
  e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.